Přejít k hlavnímu obsahu

Stanovy

České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC), z.s.

Článek 1

Základní ustanovení:

 1. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, dále jen „asociace“, původně založená jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, jež byl ke dni 1. 1. 2014 zrušen, se považuje s účinností od 1. 1. 2014 za spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání; bude dále používat zkratku CASAJC.
 2. Asociace je zájmová organizace učitelů cizích jazyků v jazykových centrech, katedrách a ústavech vysokých škol v České republice, která byla registrována 4. 4. 2000 pod č.j. VS/1-1/43378/00-R a bylo jí přiděleno IČ 70829985.
 3. Název asociace: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC), z.s.

Pro účely zahraničního styku bude užíván anglický název: Czech and Slovak Association of Language Centres (CASALC).

 1. Sídlo: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Jazykové centrum, Celetná 20, 110 00 Praha 1

Článek 2

Poslání, účel a cíle činnosti:

 1. podporovat výuku a výzkum cizích jazyků na vysokých školách (výuka odborné jazykové komunikace, Language for Specific Purposes (LSP) na základě aplikace a rozvoje moderních didaktik/metod.
 2. Podporovat činnost pracovišť, která se zabývají výukou jazyka odborné komunikace na vysokých školách, a to z hlediska pracovního i statutárního.
 3. Vytvářet prostředí pro vzájemné kontakty, výměnu zkušeností a informovanost s centry podobného zaměření na vysokých školách doma i v zahraničí. Spolupracovat s mezinárodní asociací jazykových center v Evropě CercleS a partnerskou slovenskou asociací.
 4. Koordinovat aktivity členů a podporovat jejich vzájemnou spolupráci na společných projektech, odborném růstu a při zvyšování kvalifikace.
 5. Organizovat konference a pracovní semináře (workshop) se zaměřením na různé oblasti výuky a výzkumu.
 6. Prezentovat činnost členů na veřejnosti i v zahraničí.

Článek 3

Podmínky a předpoklady členství v asociaci.

Členem asociace se může stát fyzická osoba české a jiné národnosti žijící nebo pracující v souladu se zákony na území České republiky, která je starší 18 let.

Asociace má řádné a čestné členy.

Řádným členem asociace se může stát učitel jazykového centra na vysoké škole s plnou kvalifikací, který souhlasí s jejími stanovami.

Čestným členem asociace se může stát osoba, která se významnou měrou zasloužila o realizaci poslání asociace a podporuje cíle asociace.

Článek 4

Vznik a zánik členství v asociaci.

 1. Řádné členství v asociaci vzniká přijetím člena schůzí výboru po doručení jeho písemné přihlášky.
 2. Řádné členství může zaniknout
 • ze strany člena písemným oznámením do sídla asociace.  Pro takový způsob ukončení je rozhodným datem doručení písemného oznámení do sídla asociace nebo den úmrtí člena.
 • Ze strany asociace vyloučením člena při neplacení příspěvků, nebo pokud by se člen zpronevěřil stanovám asociace, o vyloučení rozhoduje výbor asociace nadpoloviční většinou hlasů, nebo zánikem asociace. Pro takový způsob ukončení členství je rozhodným datem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z asociace.
 1. O vzniku nebo zániku, v odůvodněných případech, čestného členství rozhoduje členská schůze na návrh kteréhokoliv člena.
 2. Členství zaniká též úmrtím člena.
 3. Ztratí-li řádný člen předpoklady pro řádné členství v asociaci ve smyslu článku 3 těchto stanov, jeho členství v asociaci zaniká ke dni ztráty předpokladů pro řádné členství v asociaci, což nevylučuje obnovení řádného členství při opětovném nabytí předpokladů pro řádné členství dle čl. 3 těchto stanov. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vzniku členství dle čl. 4 odstavec 1 těchto stanov.
 4. Členství zaniká též zánikem asociace nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně

na jinou právní formu.

Článek 5

 1. Práva a povinnosti řádných členů.

Členové mají právo:

 1. účastnit se zasedání členských schůzí a hlasovat.
 2. volit a být voleni do orgánů asociace.
 3. předkládat své návrhy a stanoviska.
 4. účastnit se aktivit asociace.
 5.  být informováni o činnosti asociace a jejích orgánů.
 6. požadovat od asociace pomoc v souladu s předmětem její činnosti.

Členové mají povinnost platit příspěvky ve stanovené výši a lhůtě, respektovat a dodržovat stanovy, chránit a zachovávat dobré jméno asociace, aktivně se zapojovat do řešení problémů a poskytovat pomoc při zabezpečování potřeb asociace.

 1. Práva a povinnosti čestných členů

Čestný člen má právo se zúčastňovat členských schůzí a akcí organizovaných asociací, bez možnosti hlasovat, volit a být volen do orgánů asociace. Dále má právo se aktivně zapojovat do řešení problémů asociace.

Povinností čestného člena je jednat v souladu se stanovami, chránit a zachovávat dobré jméno asociace a poskytovat pomoc při zabezpečování potřeb asociace.

Článek 6

Orgány asociace jsou:

 1. Členská schůze, která je nejvyšším orgánem asociace a tvoří ji všichni členové asociace.

  a/ koná se zpravidla jednou ročně.

  b/ volí a odvolává výbor a revizní komisi.

  c/ projednává, schvaluje a upravuje stanovy.

  d/ schvaluje rozpočet, plán činnosti asociace, zprávy výboru a rev. komise a vyhodnocuje jejich plnění.

  e/ navrhuje výši členského příspěvku.

  f/ zřizuje, popř. ruší odb. sekce a prac. skupiny, hlasuje o čestném členství.

  g/ rozhoduje o zániku asociace.

  h/ členskou schůzi svolává předseda na základě rozhodnutí výboru, a to nejméně 15 dní předem. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud po uplynutí jedné hodiny po určeném termínu zasedání není přítomna nadpoloviční většina členů, je zasedání usnášeníschopné nezávisle na počtu přítomných. K přijetí rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina přítomných. Na členské schůzi se hlasuje veřejně, ale pokud o to požádá nejméně jedna desetina přítomných, je třeba nařídit hlasování tajné.

  i/ Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo členskou schůzi) v písemné podobě korespondenčně nebo emailem. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a dále údaj o lhůtě, ve které se má člen asociace vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena v emailu obsahujícím plné znění návrhu rozhodnutí. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina členů, kteří se zúčastní hlasování, pod podmínkou, že se hlasování zúčastní minimálně 50 členů z 15 pracovišť. Výbor oznámí členům asociace písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. 

 2. Výbor, který je pětičlenný a skládá se z předsedy, místopředsedy, tajemníka (hospodáře), a dvou členů, je volen na dva roky a v období mezi členskými schůzemi řídí činnost asociace. Každý člen může být zvolen i na další období. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka (hospodáře). V ýbor rozhoduje o přijetí nových členů na základě podané přihlášky a o zrušení členství, viz čl. 4. Výbor stanovuje výši členského příspěvku.

  Plní program přijatý členskou schůzí, o své činnosti vede dokumentaci a podává zprávu členské schůzi.

  Koordinuje mezinárodní aktivity asociace.

 3. Statutárním orgánem je předseda, který zastupuje asociaci ve styku s třetími osobami, předsedá schůzím a jedná samostatně jménem asociace v souladu s rozhodnutími výboru a členské schůze.
 4. Revizní komise se skládá z předsedy a dvou členů. Je volena členskou schůzí na dva roky a členové mohou být zvoleni i na další období. Revizní komise kontroluje činnost asociace a předkládá zprávu výboru a členské schůzi.

Článek 7

Hospodaření asociace

Zásady hospodaření asociace se řídí obecně právními předpisy České republiky a doporučeními členské schůze.

Zdroje příjmů asociace jsou členské příspěvky, sponzorské příspěvky, dary a případně příjmy z dotací a grantů.

Výdaje asociace jsou určeny na administrativní výdaje chodu asociace a zabezpečení práce výboru, zaplacení příspěvku mezinárodní asociaci CercleS a podporu odborných akcí a aktivit.

Asociace vede běžný účet v bance. Podpisové právo mají dva určení členové výboru a v rozsahu vymezeném podpisovým řádem jednají samostatně.

Za hospodaření asociace je odpovědný tajemník (hospodář), který vede peněžní deník, předkládá zprávu o hospodaření ke schválení členské schůzi a revizní komisi.

Článek 8

Zánik asociace

Asociace zaniká usnesením členské schůze na návrh výboru. Členská schůze rozhoduje o způsobu likvidace majetku. Likvidaci uskutečňuje pětičlenná likvidační komise ustavená členskou schůzí nebo výborem.

PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Stanovy asociace byly schváleny na členské schůzi dne 15. 1. 2015.

Stanovy asociace jsou závazné pro všechny členy.