Přejít k hlavnímu obsahu

Kandidátka pro volby do výboru CASAJC, 24. 1. 2019

Kandidáti jsou uvedení v abecedním pořadí, pro jejich medailony byl použit text, který zaslali na výzvu výboru CASAJC.

Oldřich Břenek

Obrázek odebrán.Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci

Pracovní zařazení či funkce: ředitel

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji: Obecná a odborná němčina, jazykové variety němčiny, přípravné kurzy ke zkoušce ÖSD, testování jazykové úrovně (předseda zkušební komise ÖSD)

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit: užší spolupráce univerzitních jazykových center, sdílení zkušeností, spolupráce na společných projektech, rozšíření portfolia služeb jazykových center (tlumočnické a průvodcovské služby, letní školy)

Miluša Bubeníková

Obrázek odebrán.Pracoviště: Katedra jazykové přípravy MFF UK, Praha

Pracovní zařazení či funkce: vedoucí katedry

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji: obecná a akademická angličtina se zaměřením na angličtinu pro matematiky, fyziky a informatiky

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit: práce v revizní komisi a podpora spolupráce mezi jazykovými centry na VŠ v České republice a Evropě

Lenka Fišerová

Obrázek odebrán.Odbornost

Vystudovala jsem organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a učitelství angličtiny na Filozofické fakultě téže univerzity. Od roku 1996 vyučuji na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně odbornou a akademickou angličtinu a jsem garantem několika předmětů. V minulosti jsem byla několikrát úspěšným řešitelem projektů FRVŠ a podílela se na řešení fakultních projektů. Zaměřuji se na výzkum učebních stylů, CALL, strategie pro celoživotní učení, kritické myšlení a aplikaci poznatků obecné pedagogiky při výuce angličtiny. Zabývám se také akademickou angličtinou ve výuce na technické univerzitě se zaměřením na akademické psaní.

Ve výboru či revizní komisi CASAJC pracuji od roku 2009, v letech 2013-15 jsem byla předsedkyní asociace. Jsem také členkou redakční rady časopisu CASALC Review. Ráda bych se podílela na profilaci časopisu jako periodika publikujícího kvalitní studie a na jeho registraci v databázi ERIH+ či směřování do databáze SCOPUS.

Má vize pro činnost výboru CASAJC

1. Role CASAJC jako zázemí pro jazyková centra prostřednictvím:

 • definování role a postavení jazykových center
 • průzkumy o výuce jazyků na VŠ
 • informování o událostech z akademického světa (např. z jednání o akreditacích s NAÚ)

2. CASAJC jako prostředí pro výměnu zkušeností a sdílení informací mezi jednotlivými centry: web, moderní platformy (sociální sítě, např. Facebook či Twitter atd. v návaznosti na web CASAJC), akce CASAJC

3. Umožnit sdílení informací o projektech

4. Podpora kontaktů a spolupráce s partnerskými asociacemi v rámci evropské asociace CERCLES, zejména se slovenskou CASAJC a stávající s polskou asociací SERMO.

5. Nejsem vedoucím či ředitelem centra nebo ústavu, jsem „hlasem zdola“

Alena Holá

Obrázek odebrán.Pracoviště: Ústav jazyků LF UK v Plzni

Pracovní zařazení: vedoucí ústavu, garant odborné angličtiny

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji: odborná angličtina pro všeobecné a zubní lékařství

 • zkoušení (příp.výuka) v doktorském programu, kurzy obecné angličtiny pro zaměstnance

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru zaměřit:

 • rozvíjení aktivní spolupráce mezi jazykovými centry
 • sdílení zkušeností a podpora informovanosti o projektech, workshopech apod.
 • podpora zvyšování kvality časopisu CASALC Review

Členkou CASAJC jsem od r. 2000, od r. 2009 pracuji ve výboru či revizní komisi, od r. 2011 jsem též členkou redakční rady časopisu CASALC Review

Andrea Koblížková

Obrázek odebrán.Studium a pracovní zkušenosti

Absolvovala jsem Mendelovu univerzitu, Fakultu provozně ekonomickou; Masarykovu univerzitu, Fakultu filozofickou, obor anglický jazyka a literatura; doktorské studium na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické, na katedře ekonomiky a managementu chemických podniků.

Od r. 1997 pracuji na Univerzitě Pardubice v oblasti související s jazykovým vzděláváním a komunikací. Mezi lety 2004 a 2018 jsem vedla Jazykové centrum UPa, od r. 2018 působím jako prorektorka pro rozvoj (řízení projektů, mezinárodní vztahy a public relations).

Jsem dlouholetou členkou výboru CASAJC, v posledním funkčním období jeho předsedkyní. Zároveň od r. 2016 pracuji v řídícím výboru Evropské konfederace jazykových center na VŠ (CercleS).

Cíle

Tyto pracovní zkušenosti mne vedou k tomu, že bych chtěla pomoci CASAJC lépe propojovat klíčová témata objevující se v českém kontextu s tím, jak jsou vnímána v zahraničí, a podpořit intenzivnější kontakty s ostatními členskými organizacemi CercleS. Moje současné pracovní zkušenosti z řízení projektové činnosti, mezinárodních agendy i vztahů s veřejností mi umožňují vidět lépe také příležitosti pro pracovníky jazykových center, hledat a definovat role, které mohou pro benefit center, studentů i samotných univerzit jazyková centra zastávat, lépe obhajovat své odborné cíle, postavení i aktivní tvorbu podmínek pro vlastní práci.

Ludmila Koláčková

Obrázek odebrán.Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně

Pracovní zařazení či funkce: vedoucí 2. oddělení AJ

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

Vystudovala jsem učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (čeština - dějepis) na FF MU v Brně a rozšiřující studium angličtiny na PF UP v Olomouci. V roce 2014 jsem obhájila disertační práci Testování rozsahu komunikační kompetence v češtině a angličtině na PF UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 1997 působím ve vysokém vojenském školství, nyní na Univerzitě obrany v Brně jako vedoucí 2. oddělení angličtiny Centra jazykového vzdělávání. Vyučuji angličtinu a češtinu pro cizince. Pravidelně se zúčastňuji seminářů a konferencí doma i v zahraničí.

Členkou CASAJC jsem od roku 1997, v letech 2009 – 2013 a 2015 – 2017 jsem působila v asociaci jako předsedkyně výboru. Od roku 2011 jsem odpovědnou redaktorkou profesního periodika CASALC Review. Jsem rovněž členkou AUČCJ, v letech 2013 - 2015 jsem pracovala ve výboru této asociace.

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:

Kandidaturou do nově voleného výboru CASAJC bych ráda navázala na svoji dosavadní práci ve prospěch asociace a podílela se na zvyšování kvality periodika CASALC Review.

Ivana Mičínová

Obrázek odebrán.Jsem absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor angličtina - čeština. Profesně se věnuji výuce angličtiny jako odborného a akademického cizího jazyka. Od roku 2013 působím v Jazykovém centru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vedu kurzy akademické a odborné kurzy angličtiny. Díky grantové podpoře vyučuji kurz směřující k formování publikačních dovedností v angličtině. V publikační činnosti se věnuji metodám výuky angličtiny a jejímu hodnocení, především rozvoji akademických dovedností a akademického čtení a psaní. Dále se zajímám o propojování výuky akademické angličtiny s širšími pedagogickými tématy, jako je role jazykové výuky při rozvoji akademické a profesní identity studentů.

Ve výboru CASAJC pracuji od roku 2014 a od roku 2018 jsem členkou redakční rady časopisu CASALC Review. Smysl své práce vidím nejen v podpoře začínajících autorů, ale především ve zvyšování kvality příspěvků časopisu a potažmo jeho prestiže, aby mohl být zařazen do některé z hodnocených vědeckých databází. V tom vidím i příležitost, jak by jazyková centra mohla posílit svou kvalitu a postavení v rámci vlastních univerzit a terciárního vzdělávání v České republice.

Kamila Panešová

Obrázek odebrán.Od roku 1999 pracuji v Centru jazykové přípravy na Fakultě sociálních věd UK jako lektorka odborné angličtiny. Jsem hrdá na to, že se během těchto 20 let stalo z našeho centra moderní jazykové pracoviště, otevřené novým technologiím a trendům ve výuce, a přitom stále pevně věřící v to, že základem dobré práce se studenty je osobní vklad učitele.

V seminářích se snažím uplatňovat principy úkolově orientovaného učení (TBLT) a podporovat komunikativní dovednosti a kritické myšlení studentů. Dlouhodobě pracuji ve funkci zástupkyně vedoucí, mám zkušenost se spoluřízením středně velkého JC (20 osob).

Profesně zásadní pro mě bylo seznámení s kolegy z českých center na setkání ředitelů evropských JC v německém Wulkowě – inspirativní spolupráci tak paradoxně nastartovalo setkání za hranicemi, nikoli domácí asociace. Už v minulé volbě jsem proto podpořila snahy o její oživení a nyní bych ráda přispěla také osobně k tomu, aby CASAJC byla organizace aktivní, vstřícná a respektovaná.

Chci povzbudit další spolupráci našich pracovišť, jak interní (sdílení dobré praxe – loni jsme například zorganizovali dva odborné semináře, na kterých poprvé spolupracovalo několik pražských center), tak externí (zajištění standardů v jazykové výuce na VŠ, definovaných v loňské zprávě CASAJC pro NAÚ: dostatečný objem výuky, odpovídající kreditové hodnocení, jazyková kompetence v profilu absolventa atd.). Jako hlavní prioritu pro příští období pak vnímám úspěšné uspořádání mezinárodní konference CERCLES v roce 2020 v Brně.

Klára Pavlínová

Obrázek odebrán.Působím v oblasti terciárního jazykového vzdělávání od roku 2007, kdy jsem se stala lektorkou angličtiny na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Od roku 2013 jsem pracovala jako zástupce vedoucího oddělení jazyků, které od roku 2015 vedu. V současné době vyučuji kurzy EAP (English for Academic Purposes), kurzy autonomního učení, kurzy pro akademiky a metodiku výuky angličtiny na FF JU.

Svou prací pro výbor CASAJC bych chtěla přispět k prohlubování spolupráce a sdílení zkušeností mezi jednotlivými jazykovými centry v České republice, prosazování společných zájmů a zapojování do mezinárodních ativit a projektů.

Silvie Schüllerová

Obrázek odebrán.Pracoviště: Ústav cizích jazyků VFU Brno

Pracovní zařazení/funkce: přednostka ústavu, garantka předmětů odborné angličtiny v pregraduálních i postgraduálních studijních oborech

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji: odborná angličtina se zaměřením na oblast farmacie, veterinárního lékařství a hygieny

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:

 • rozvíjení aktivní spolupráce mezi jazykovými centry
 • posílení vzájemné výměny a sdílení informací, zkušeností a osvědčených postupů
 • podpora a prosazování společných zájmů v kontextu vývoje národní jazykové politiky

Lenka Stejskalová

Obrázek odebrán.Pracoviště: Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí, rektorát ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

Pracovní zařazení či funkce: lektorka, prorektorka pro zahraniční vztahy

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

 • EAP, ESP pro podnikovou praxi, výuka a podpora výuky odborných předmětů v anglickém jazyce;
 • využití metody RWCT ve výuce jazyků a odborných předmětů vyučovaných v anglickém jazyce;
 • mezinárodní projekty zaměřené na propojení vzdělávání s potřebami praxe, mezinárodní letní školy;

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:

Prohloubení vzájemné informovanosti a hledání možností spolupráce jednotlivých jazykových center; sdílení zkušeností a výukových materiálů; společná témata v oblasti propojení jazykového vzdělávání s praxí.

Libor Štěpánek

Obrázek odebrán.Do výboru CASAJC kandiduji s cílem podpořit rozšíření, prohloubení a zintenzivnění spolupráce jazykových center napříč vysokými školami a regiony.

Navzdory obdobnému profesnímu zaměření našich pracovišť se podmínky pro výkon naší činnosti často do značné míry liší, přičemž mnohá pracoviště disponují osvědčeným know-how, o němž není jinde dostatečné povědomí. Asociace CASAJC by mohla plnit roli partnera, jenž napomáhá rozvoji jednotlivých jazykových center prostřednictvím propojování pracovišť s podobnými potřebami či prioritami, intenzivnějším sdílením informací (např. za využití ICT) a výměnou zkušeností (např. při společných setkáních), to vše nezávisle na míře podpory ze strany domovských institucí.

V CASAJC bych se rád zaměřil na prohlubování spolupráce v následujících oblastech:

 • hledání a výběr nejvhodnějších forem sdílení zkušeností, informací a materiálů online,
 • podpora růstu kvality časopisu CASALC REVIEW směřující k tomu, aby se stal primárním zdrojem diskuse na téma jazykového vzdělávání na VŠ a současně co nejširší platformou pro sdílení dobré praxe v prostoru ČR a SR,
 • podpora informovanosti o konferencích i otevřených seminářích, přednáškách či workshopech,
 • organizace XVI. konference CercleS na půdě CJV MU v Brně, jež by měla být koncipována tak, aby byla významným přínosem pro všechny členy CASAJC,
 • hledání dalších možných zdrojů financování CASAJC.

K dosažení těchto cílů hodlám využít poznatky z dvaceti let práce v oboru jazykového vzdělávání v akademickém prostředí, mnohaleté zkušenosti s řešením projektů i administrativním vedením pracovních týmů, několikaletou praxi v řízení pracoviště o velikosti fakulty, dále pak širokou síť zahraničních kontaktů a v neposlední řadě tvořivý a zodpovědný přístup k práci a komunikaci.

Silvie Válková

Obrázek odebrán.Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání FF UP Olomouc

Pracovní zařazení či funkce: docentka, zástupkyně ředitele

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

Obecná, odborná a akademická angličtina, sociopragmatické aspekty komunikace, zdvořilost a její jazykové ztvárnění, jazykové testování – zkoušející Cambridge Exams

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:

Kromě podpory spolupráce jednotlivých jazykových center vidím jako možnou oblast svého zaměření češtinu jako cizí jazyk (nedostatek informovanosti o zkouškách z češtiny jako cizího jazyka, podmínky/úrovně češtiny pro přijetí cizinců na různých VŠ v Česku)