Přejít k hlavnímu obsahu

Počin doby covidové

Výbor České a slovenské asociace jazykových center CASAJC vyhlašuje soutěž o

POČIN DOBY COVIDOVÉ

Co nám doba Covidu přinesla a co jsme se naučili?

Již přes rok žijeme v období mnoha překvapení, změn a neobvyklé dynamiky, jež přináší vedle potíží a negativních dopadů na naši práci i osobní životy také ohromný tvůrčí potenciál, díky němuž vzniká spousta skvělých a úžasných věcí. Výbor CASAJC by byl rád, aby tento přínos nebyl zapomenut, a proto vyhlašuje soutěž o počin doby covidové, a to v kategoriích:  

  • Cena za významný tvůrčí počin v oblasti podpory studentů
  • Cena za významný tvůrčí počin v oblasti podpory vyučujících 

Termín

Soutěž probíhá od 6. 4.  do 14. 5. 2021.

Jazyk

Prostředí Casajc bylo vždy prostředím jazykově rozmanitým, proto je i tato soutěž vícejazyčná. Návrhy lze předložit v českém, slovenském či anglickém jazyce, případné přílohy pak v jazycích, jichž se návrh přímo týká. 

Pro koho je soutěž určena

V každé kategorii mohou členové Casajc (celá jazyková centra, pracovní týmy či jednotlivci) podat jeden návrh na ocenění v každé z obou kategorií.

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je Česká a slovenská asociace jazykových center Casajc, se sídlem: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Jazykové centrum, Celetná 20, 110 00 Praha 1.

Podmínky účasti

-  Návrh musí obsahovat:

  1. Název počinu,
  2. Jméno navrhované osoby/skupiny/jazykového pracoviště,
  3. Název členského jazykového pracoviště CASAJC s kontaktní adresou/emailem,
  4. Jméno a kontakt na kontaktní osobu, na níž je možno se obracet pro případná doplnění,
  5. Odůvodnění návrhu - doporučený rozsah odůvodnění je max. 500 slov a  může obsahovat např. v čem spočívá podpora, jaký je její dopad na výuku/studenty/kolegy, popis či ukázky relevantních výukových materiálů a aktivit, je možné přiložit výsledky zpětných vazeb, nebo písemnou podporu kolegů, odkazy, apod.  
  6. Přiložený souhlas nominovaného nebo nominovaných.

Návrhy posílejte na e-mailovou adresu: MagdalénaTrojanová ( ext.magdalena.trojanova@savs.cz), jako předmět e-mailu uveďte „CASAJC_počin“.

Hodnocení

Hodnocení návrhů provádí k tomu ustavená komise výboru CASAJC. Komise o svých návrzích rozhoduje většinově hlasováním na zasedání v plénu. O slavnostním předání cen budou výherci informováni po vyhodnocení soutěže.

Ceny pro výherce

Vítězové jsou vyhlášeni výborem CASAJC, získávají diplom a finanční odměnu, která činí v každé kategorii: 10 000 Kč.

Pravidla soutěže

-  Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou v jedné kategorii (např. je-li jedinec nominován na cenu v kategorii A, nemůže být v kategorii A součástí dalšího nominovaného týmu nebo centra).

- Nominovaný musí být členem CASAJC (členství lze v průběhu ověřit a doplnit – např. je zaměstnancem jazykového centra, které je členem CASAJC, ale daná osoba není formálně osobně přihlášena – lze ji dopřihlásit. Ale nelze například nominovat osobu, která je zaměstnancem jazykového centra, které není členem CASAJC).

- Nominace nesmí porušovat práva třetích osob. Pravidla soutěže předpokládají, že se soutěžící nedopouštějí podvodného chování, především vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství.

- V případě, že návrh nesplňuje podmínky, které jsou na něj kladeny, je organizátor oprávněn nominaci ze soutěže vyloučit.

- Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů nevybrat vítěze soutěže, bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

- V případě, že se Pořadateli nepodaří vítěze vyrozumět o výhře, případně pokud se vítěz nedostaví k převzetí ceny či nepřevezme zásilku s cenou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění doručení výhry vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na cenu a cena propadá ve prospěch Pořadatele soutěže.

- Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu.

Date
2021-05-14 11:59